ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องจากงานทะเบียนอีกครั้ง
รหัสนักศึกษา   *รหัสนักศึกษา 10 หลัก เริ่มต้นด้วยเลขปีที่เข้าเรียน