พันธกิจ
July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5573560
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
3645
3702
93917
5573560
Your IP: 44.200.194.255
Server Time: 2024-07-19 19:33:30

พันธกิจ

 

พันธกิจ
 

พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

        กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

                1.1.1  เป้าประสงค์

                นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

        กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

                1.2.1  เป้าประสงค์

                มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

 

พันธกิจที่ 2   พัฒนาครูให้มีสมรรถนะ

        กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

                2.1.1  เป้าประสงค์

                ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจที่ 3   สร้างนวัตกรรมและการบริการสู่สังคม

        กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย ของครู และผู้เรียน

                3.1.1  เป้าประสงค์

                มีการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยของครูและผู้เรียนผลงานมีคุณภาพและมีประโยชน์

        กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการบริการวิชาการและบริการสังคมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

      ศึกษา และผู้เรียน

                3.2.1  เป้าประสงค์

                ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม กิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และมีนวัตกรรมในการบริการ

 

พันธกิจที่ 4   สร้างพันธมิตรร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

        กลยุทธ์ที่  1  สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

                4.1.1  ภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจที่ 5    พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

        กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

                5.1.1  เป้าประสงค์

                พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด สะดวก สบาย ร่มรื่น และทันสมัย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต1 เลขที่ 326 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา โทร.076-412-077 , 076-413-582 โทรสาร.076-412-045
วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 เลขที่ 88/2 หมู่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000